Yazdır
Duyurunun Yayınlanma Tarihi : 01:30 02/07/2020
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.C FIRAT KALKINMA AJANSI
PERSONEL ALIM İLANI

Fırat Kalkınma Ajansı; 15.07.2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili,
İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 187
inci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 27.06.1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Ek 28 inci Maddesinin dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 Tarih ve 30788
Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRB1 Düzey 2
Bölgesinin; Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak
isteyen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma
koşullarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisine sahip ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından 1 (bir)
Hukuk MüŞaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, 3 (Üç) Uzman Personel ve 2 (Ġki) Destek Personel alımı
gerçekleştirecektir.
Fırat Kalkınma Ajansı’nın merkezi Malatya İli olup, Ajansın faaliyet alanlarını Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri
oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul
edeceklerdir. (Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu
Malatya ilinde görevlendirilecektir.)
BaŞvuru ve Sözlü YarıŞma Sınavı Tarihleri
Sınav ġekli Sözlü YarıŞma Sınavı
Ġlan Tarihi 01 / 07 / 2020
Sınav BaŞvuru Tarih Ve Saatleri BaŞlangıç: 21/ 07 / 2020 - 08:00
BitiŞ : 10/ 08 / 2020 - 23:59
Sözlü YarıŞma Sınavına Katılmaya Hak
Kazanan Adayların Ġlanı 17/ 08 / 2020
Sözlü YarıŞma Sınavı Tarihi
Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak
kazanan adayların ilan edilmesi sonrası, www.fka.gov.tr
adresinden ilan edilecektir.
Sınava BaŞvuru Yeri Başvurular sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi
üzerinden yapılacaktır.
Sınav Yeri
Niyazi Mah. Buhara Cad. No:195
Battalgazi/MALATYA
Tel : (422) 212 87 98 - 99
Faks: (422) 212 87 97
Ġlan ve Sözlü Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres www.fka.gov.tr

Detaylı bilgi için tıklayınız.