Değerlendirme Süreci
Değerlendirme Süreci

Proje başvuruların değerlendirilmesi, Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesinin yardımıyla Ajans tarafından gerçekleştirilecektir.  Proje başvurularının değerlendirmesi aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

oninceleme_buton

Ön inceleme Genel Sekreterlik tarafından yapılır. Ön inceleme aşamasında Ajans, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü olarak sunulmuş olması gibi hususlarda idarî kontrol ile başvuru sahibinin, ortaklarının, destek konularının ve proje uygulama yerinin başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hususlarda ise uygunluk kontrolü yapar.Gerekli bütün şartları taşıdığı anlaşılan projeler teknik ve mali değerlendirme sürecine alınır.

teknik_buton

Ön inceleme sonucunda uygun bulunan başvurular Ajans tarafından oluşturulan Bağımsız Değerlendirici havuzundan seçilen Bağımsız Değerlendiriciler tarafından teknik ve mali nitelik açısından, Destek Yönetimi Kılavuzu ve Başvuru Rehberlerinde belirlenen değerlendirme usulleri ve kriterleri doğrultusunda tarafsız bir biçimde değerlendirilir.

Her bir başvuru, birbirinden habersiz olarak iki Bağımsız Değerlendirici tarafından değerlendirilir ve bütün başvuruların değerlendirilmesi, ön incelemenin tamamlandığı tarihten itibaren en geç dört hafta içerisinde sonuçlandırılır. Başarı sıralaması iki Bağımsız Değerlendiricinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir. İki değerlendiricinin vermiş olduğu puanlar arasında on beş ve üzeri puan farkı olması veya bir değerlendiricinin eşik değerin altında, diğerinin ise eşik değerin üzerinde puan vermesi halinde, teklif tekrar değerlendirilmek üzere üçüncü bir Bağımsız Değerlendiriciye inceletilir. Başvurular, en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır. Yapılan puanlamada altmış beş ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir.

degerlendirmekomitesi_buton

Bağımsız Değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üstünde gerekli kontrolleri yaparak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak amacıyla, her proje teklif çağrısı için ayrı bir Değerlendirme Komitesi oluşturulur. Değerlendirme Komitesi, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından kendi istekleri ve kurumlarının muvafakatiyle Ajans tarafından görevlendirilen, alanında en az yedi yıllık tecrübeye sahip, en az beş üyeden oluşur. Komite üyeleri, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilir.

Değerlendirme Komitesi, çalışmalarını en fazla üç hafta içinde tamamlar ve destek sağlanmasını tavsiye ettiği sıralı başarılı projeler listesini ve eşik değeri aşan ancak bütçe kısıtı nedeniyle desteklenmesi ilk aşamada mümkün olmayan yedek başarılı proje listesini Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere, Genel Sekreterliğe intikal ettirir.

genelsekretergorusi_buton

Başarılı proje listesi Genel Sekreter tarafından, kendi görüşü de eklenmek suretiyle, Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Genel Sekreter görüş oluştururken, proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla, Ajans personelini görevlendirerek ön izleme ziyaretleri yaptırabilir. Genel Sekreter başarılı proje listesini Yönetim Kuruluna sunmadan önce, listede yer alan her bir projenin bütçe kalemlerini ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarını ayrı ayrı inceler veya inceletir. Bu inceleme sonucunda, proje başvurusunda yüksek gösterilmiş bütçe tutarları, her bir bütçe kalemi itibarıyla Genel Sekreter tarafından yeniden belirlenir. Genel Sekreter başarılı proje listesini, bu inceleme sonucunda ulaşılacak nihai bütçe tutarları üzerinden Yönetim Kuruluna sunar.

yonetimkuruluincele_buton

Yönetim Kurulu, değerlendirmenin tarafsızlığı ve tutarlılığını, projelerin birbirleriyle tamamlayıcılığını ya da bölgenin mekânsal ve sektörel önceliklerini dikkate alarak ve gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla, teklif edilen listeden proje çıkarabilir. Ayrıca aynı proje veya faaliyet için bir defaya mahsus olmak üzere ve gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla, genel teknik değerlendirmesi bakımından tereddüt duyduğu listedeki projelerle ilgili olarak Değerlendirme Komitesinden, bütçe miktarları üzerinde tereddüt duyduğu listedeki projelerle ilgili olarak ise Genel Sekreterden yeniden değerlendirme yapılmasını isteyebilir.

Yönetim Kurulu, teklif edilen listedeki projelere ilişkin bütçe miktarları üzerinde değişiklik yapamaz veya listeye yeni proje ekleyemez. Yönetim Kurulu tarafından, desteklenecek nihai listenin oluşturulması sırasında, bu proje veya faaliyetler hakkında yapılan bu son değerlendirmeler dikkate alınır. Yönetim Kuruluna sunulan başarılı proje listesi ile bu listeden Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan projelerin isimleri ve bunlara ilişkin Yönetim Kurulu toplantı tutanakları, toplantı tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Müsteşarlığa gönderilir.

Yönetim Kurulu onayını müteakip, Ajansın proje teklif çağrısı dönemi bütçesinde öngörülen destek ödeneği ile sınırlı olmak üzere, Ajans tarafından listedeki projelere mali destek verilir. Desteklenecek proje listesi Ajansın ve Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerine yazılı olarak bildirimde bulunularak Başvuru Sahipleri sözleşme imzalamaya davet edilir.

Program Yönetimi Birimi