2016
2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
29 Haziran 2016

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, TRA1 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı (2014-2023) gelişme eksenleri doğrultusunda bölge potansiyellerinin etkin kullanımının sağlanması; bölgenin girişimcilik, kümelenme ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi; bölge aktörleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik etüt ve modellerin ortaya konulması ve bölge halkının yaşam kalitesinin artırılması hedeflerine katkıda bulunacak acil ve stratejik nitelikteki faaliyetlere Doğrudan Faaliyet Desteği sağlayacaktır.

Doğrudan Faaliyet Destek Programı, TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Erzurum Erzincan ve Bayburt) bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik faaliyetlere mali destek sağlamayı hedefleyen bir destek mekanizmasıdır.

Programa başvurular yıl boyu kabul edilecek olup son başvuru tarihi 31/12/2016 olarak belirlenmiştir, program bütçesinin son başvuru tarihinden önce tükenmesi durumunda program kapanacaktır. Başvuru sahiplerinin son başvuru tarihini beklememeleri önerilir.

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının Amacı:

TRA1 Düzey 2 Bölge Planı (2014-2023)’de belirlenen gelişme eksenleri doğrultusunda sosyo-ekonomik kalkınma için mevcut potansiyellerin belirlenmesi, tanımlanan stratejik hedefler doğrultusunda bölgenin kalkınması ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik fırsatların değerlendirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak ve somut çıktılar üretebilecek araştırma planlama çalışmalarının ve stratejik faaliyetlerin desteklenmesidir.

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının Öncelikleri:

Öncelik 1: Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması.

Öncelik 2: Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine yönelik acil tedbirlerin alınması.

Öncelik 3: Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılması ve gerçekleştirilmesi.

Öncelik 4: Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının Bütçesi ve Süresi:

Program bütçesi: 1.000.000 TL

Azami destek tutarı: 75.000 TL

Asgari destek tutarı: 20.000 TL

Azami proje süresi: 3 ay

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına Kimler Başvurabilir?

Doğrudan Faaliyet Destek Programına sadece TRA1 Düzey 2 Bölgesinde (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilir.

* Valilikler

* Kaymakamlıklar

* Yerel Yönetimler

* Üniversiteler

* Diğer kamu kurum ve kuruluşları

* Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

* Araştırma enstitüleri

* Kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri

* Sivil toplum kuruluşları

* Dernekler ve Vakıflar

* Birlikler ve Kooperatifler

* Organize sanayi bölgeleri

* Küçük sanayi siteleri

* Teknoparklar

* Teknoloji geliştirme bölgeleri

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Başvuru Süreci:

Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler, www.kudaka.org.tr ve http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi  (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır. Program başvuruları için son başvuru tarihi 31 Aralık 2016’dır. KAYS sistemi üzerinden elektronik başvuruların 31 Aralık 2016 saat 17.00’ye kadar yapılması ve proje dosyalarının saat 18.00’a kadar Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.

Dokümanlar:

2016 Yılı DFD Programı Başvuru Paketi için tıklayınız.

2016 Yılı Proje Teklif Çağrısı Sonuçları
27 Haziran 2016

Ajansımızın 28 Aralık 2015 tarihinde Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programları ve Tarımsal Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ilan ettiği proje teklif çağrısında başarılı olan projeler belirlendi.

Programın son başvuru tarihi 25 Şubat 2016 saat 23.50’ye kadar 105 proje teklifi Ajansımıza sunulmuştur. Kalkınma Ajansları Mevzuatına uygun şekilde teslim alınan proje tekliflerinin ön incelemeleri Ajans personeli tarafından, teknik ve mali değerlendirmeleri ise Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alanında uzman olan Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından gerçekleştirildi. Genel Sekreterlikçe yapılan bütçe revizyonları sonucunda ulaşılan nihai bütçe tutarları üzerinden belirlenen başarılı proje listesi Yönetim Kurulu’na sunularak 21 Haziran 2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylandı.

2016 Yılı Mali Destek Programları kapsamında;

  • Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Erzurum) 13 asil, 2 yedek proje,
  • Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Erzincan) 8 asil, 8 yedek proje,
  • Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Bayburt) 5 asil,
  • Tarımsal Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programında 7 asil, 9 yedek proje başarılı bulunarak hibe desteği kullanmaya hak kazandı.

Projeler kapsamında Ajansımız tarafından bölgemizde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlara toplam 10 Milyon TL tahsis edilmiştir.

Yapılan değerlendirmelerin sonuçları hakkında Ajansımıza sunulmuş projelerin başvuru sahiplerine yazılı olarak bilgi verilecektir. Proje hazırlayarak destek programımıza başvuruda bulunan bütün kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür eder; sağlanacak desteklerin bölgemize hayırlı olmasını dileriz.

Başarılı proje listelerine ulaşmak için tıklayınız:

2016 Yılı Mali Destek Programları
15 Ocak 2016
Program Yönetimi Birimi