2015
2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
8 Nisan 2015

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde beşeri sermaye eksikliğinin giderilmesine ve bölgedeki aktörlerin kurumsal kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak için bölgenin uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşlarına teknik destek sağladığı 2015 Yılı Teknik Destek Programı açıklanmıştır.

Teknik destek programı, bölgedeki yerel yönetimlerin, kurum ve kuruluşların kurumsal kapasite ve niteliklerinin geliştirilmesi amacına hizmet eden faaliyetleri destekleyen bir destek mekanizmasıdır. Programa yıl boyunca iki aylık dönemler halinde başvurular kabul edilecektir.

2015 Yılı Teknik Destek Programının Amacı:

TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

2015 Yılı Teknik Destek Programının Öncelikleri:

 • Beşeri sermayenin ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi
 • Bölgede turizm bilincinin geliştirilmesi
 • Sürdürülebilir çevre yönetimi ve yenilenebilir enerji kullanımı alanlarında bilinç geliştirilmesi
 • Bölgede faaliyet gösteren kamu kurumları ve STK’ların kurumsal kapasitelerinin ve bölgedeki ortaklık kültürünün geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması
 • Bölgede ürün/hizmet kalitesinin ve çeşitliliğin artırılması

2015 Yılı Teknik Destek Programı Kapsamında Yapılabilecek Faaliyet Türleri:

 • Eğitim verme
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 • Danışmanlık sağlama
 • Geçici uzman personel görevlendirme
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

2015 Yılı Teknik Destek Programının Bütçesi ve Süresi:

2015 yılı için program bütçesi 250.000 TL’dir.

Teknik destek faaliyetleri ajans uzmanları tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz.

2015 Yılı Teknik Destek Programına Kimler Başvurabilir?

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri
 • Birlikler ve kooperatifler
 • Sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

2015 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Süreci:

Teknik Destek Başvuruları yıl boyunca sürekli olarak alınır. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; 2015 yılı için Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz–Ağustos, Eylül–Ekim ve Kasım–Aralık dönemleridir. Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir.

Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler, www.kudaka.org.tr ve http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi  (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır.

Başvuruların alınması için son tarih dönemlere göre aşağıdaki gibidir:

2015_td_tarih

Dokümanlar: Belirtilen son başvuru tarihlerinde saat 17.00’dan önce KAYS sistemi üzerinden elektronik başvuruların yapılması gerekmektedir. Proje dosyalarının Ajansa teslim edilmesi gereken saat 18.00’dır.

2015 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Paketi

2015 Yılı 1.Dönem Başarılı Projeler Listesi

2015 Yılı 2.Dönem Başarılı Projeler Listesi

2015 Yılı 3.Dönem Başarılı Projeler Listesi

 

2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI
18 Mart 2015

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, TRA1 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı (2014-2023) gelişme eksenleri doğrultusunda bölge potansiyellerinin etkin kullanımının sağlanması; bölgenin girişimcilik, kümelenme ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi; bölge aktörleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik etüt ve modellerin ortaya konulması ve bölge halkının yaşam kalitesinin artırılması hedeflerine katkıda bulunacakacil ve stratejik nitelikteki faaliyetlere Doğrudan Faaliyet Desteği sağlayacaktır.

Doğrudan Faaliyet Destek Programı, TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Erzurum Erzincan ve Bayburt) bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik faaliyetlere mali destek sağlamayı hedefleyen bir destek mekanizmasıdır.

Programa başvurular yıl boyu kabul edilecek olup son başvuru tarihi 31/12/2015 olarak belirlenmiştir, program bütçesinin son başvuru tarihinden önce tükenmesi durumunda program kapanacaktır. Başvuru sahiplerinin son başvuru tarihini beklememeleri önerilir.

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının Amacı:

TRA1 Düzey 2 Bölge Planı (2014-2023)’de belirlenen gelişme eksenleri doğrultusunda sosyo-ekonomik kalkınma için mevcut potansiyellerin belirlenmesi, tanımlanan stratejik hedefler doğrultusunda bölgenin kalkınması ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik fırsatların değerlendirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak ve somut çıktılar üretebilecek araştırma planlama çalışmalarının ve stratejik faaliyetlerin desteklenmesidir.

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının Öncelikleri:

Bölgede beşeri sermaye ve sosyal altyapının geliştirilmesine, sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanmasına ve yaşanabilirliğin artırılmasına katkı sağlamak üzere program öncelikleri belirlenmiştir.

ÖNCELİK EKSENİ 1: BEŞERİ SERMAYE VE SOSYAL ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ

 • TRA1 Bölgesi’nde örgütlenme, ortak çalışma kültürü, profesyonel ortaklık ve işbirliği ağlarının oluşturulması
 • Bölge dışına verilen nitelikli göçün etkilerinin tespiti, önlenmesi ve tersine göçün hızlandırılması
 • Bölgenin ihtiyaç duyduğu işgücünün niteliğinin ve beceri düzeyinin artırılması
 •  Bölgede kadın ve genç istihdamının artırılması, yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesine yönelik iyi uygulama modellerinin geliştirilmesi
 • Bölgenin hizmet sunum kapasitesinin geliştirilmesi, ayırt edici hizmet tiplerinin oluşturulması
 • Bölgede kırsal ve kentsel yoksulluk, yoksullukla mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi

ÖNCELİK EKSENİ 2: SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK GELİŞMENİN SAĞLANMASI

 • TRA1 Bölgesinde gelişme potansiyeline sahip sektörlerin ve sektörel ihtiyaçların tespiti
 • Bölgede uygun yatırım alanlarının belirlenmesi, atıl yatırım alanlarının ekonomiye kazandırılması ve yatırımcıya sunulması (sektörel bazlı yatırım fizibiliteleri, saha araştırmaları)
 • Bölgenin doğal kaynaklarının (madenler, Oltu taşı, maden suyu, yeraltı suyu, tuz ve termal su) özel sektör yatırımcıları tarafından değerlendirilmesine yönelik rezerv ve kullanılabilirliklerinin tespiti
 • Bölge genelinde yenilenebilir enerji kaynakları (başta rüzgâr, güneş ve biyogaz) ve üretim imkanları ile ilgili araştırma, fizibilite ve strateji geliştirilme çalışmalarının hazırlanması
 • Bölgenin Ar-Ge, yenilikçilik ve teknoloji kullanım seviyesinin yükseltilmesi
 • Bölgeye rekabet avantajı sağlayacak sektörlerde kümelenme potansiyelinin tespiti ve değerlendirilmesi
 • Bölgede kaliteli ve ayırt edici tarımsal üretim için uygun tarımsal alanların, aktivitelerin ve ürün çeşitliliğinin tespit edilmesi
 • Bölgede ihracat potansiyeli taşıyan ürünlerin ve hedef pazarların tespitine yönelik analizlerin, stratejilerin ve bilgilendirmelerin yapılmasının sağlanması
 • Bölgede markalaşmayı geliştirme yolunda coğrafi işaret özelliği, markalaşma potansiyeli taşıyan ürünlerin tespiti
 • TRA1 Bölgesinin dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesine yönelik bölgenin sektörel bazlı üretim ve ihracat kapasitesinin, hedef pazarların tespit edilmesi
 • İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisinde belirtilen öncelikli turizm alanlarına yönelik olarak;
 • Halkın turist ve turizm farkındalığının yaratılması ve turizm gelirlerinin tabana yayılması
 • Mevcut turizm varlıklarının işlevselleştirilerek turizme kazandırılması, turizm faaliyetlerinde farklılaşan hizmet çeşitliliğinin ve turizm ürünlerinin geliştirilmesi

ÖNCELİK EKSENİ 3: YAŞANABİLİRLİĞİN ARTIRILMASI

 • Yoksul ve sosyal dışlanma riski taşıyan yerleşim alanlarının sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla yeniden yapılandırılması
 • Bölgede kırsal alanların çekiciliğinin artırılmasına yönelik mekânsal modellerin oluşturulması
 • Kentsel yaşanabilirliğin ve hizmet sunum çeşitliliğinin artırılması
 • TRA1 Bölgesinde sürdürülebilir atık yönetimi (atıkların toplanması, bertarafı, ayrıştırılması ve depolanması) ve atıkların geri kazanımı

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programının Bütçesi ve Süresi:

Program bütçesi: 1.000.000 TL

Azami destek tutarı: 75.000 TL

Asgari destek tutarı: 15.000 TL

Azami proje süresi: 3 ay

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına Kimler Başvurabilir?

Programa TRA1 Düzey 2 Bölgesinde (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) faaliyet gösteren ve aşağıda öncelik eksenlerine göre belirtilen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilir.

Beşeri sermaye ve sosyal altyapının geliştirilmesi öncelik eksenine yönelik sunulacak proje teklifleri için;

 • Üniversiteler
 • Araştırma enstitüleri
 • Kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernekler, vakıflar, birlikler ve kooperatifler)

Sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanması öncelik eksenine yönelik sunulacak proje teklifleri için;

 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernekler, vakıflar, birlikler ve kooperatifler)

Yaşanabilirliğin artırılması öncelik eksenine yönelik sunulacak proje teklifleri için;

 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Başvuru Süreci:

Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler, www.kudaka.org.tr ve http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi  (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır. Program başvuruları için son başvuru tarihi 31 Aralık 2015’tir. KAYS sistemi üzerinden elektronik başvuruların 31 Aralık 2015 saat 17.00’ye kadar yapılması ve proje dosyalarının saat 18.00’a kadar Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir.

Dokümanlar:

2015 Yılı DFD Programı Başvuru Paketi

2015 Yılı DFD Başarılı Projeler Listesi

2015 YILI YEREL KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI
20 Aralık 2014

Programın amacı: TRA1 Bölgesi’nde kaliteli ve sürekli üretimin artırılması, özgün turizm ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgeye özgü ürünlerin değerinde pazarlanmasına yönelik sosyal ve teknik altyapının yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi

Toplam kaynak: 4.000.000 TL

Asgari destek tutarı: 40.000 TL  Azami destek tutarı: 400.000 TL

Uygun başvuru sahipleri: Valilikler, kaymakamlıklar, kamu kurumları ve kamuya ait araştırma enstitüleri, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler, yüksekokullar, üniversitelere bağlı enstitüler, odalar, borsalar, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, teknokent, küçük sanayi siteleri, kâr amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler.

Son Başvuru Tarihi:

20 Şubat 2015 Cuma Saat 23.50 (KAYS üzerinden başvuru)

27 Şubat 2015 Cuma Saat 23.50 (Proje dosyası teslim)

Başvuru Rehberi ve Ekleri

Bilgilendirme Takvimi

Bilgilendirme Sunumu

Başarılı Projeler Listesi Asil

Başarılı Projeler Listesi Yedek

 

2015 YILI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
20 Aralık 2014

Programın amacı: TRA1 Bölgesi imalat sanayi ve turizm sektörlerinde ürün/hizmet/insan kaynakları verimliliğinin/kalitesinin/kapasitesinin artırılması suretiyle kurumsal, kendine yeten/kaynak bağımlılığı azalmış, rekabetçi ve tedarik/satış bağlantıları güçlü, yenilikçi işletme yapılarının oluşturulması; iktisadî kalkınma için gerekli olan katma değer artışının sağlanması

Toplam kaynak: 8.000.000 TL

Asgari destek tutarı: 40.000 TL  Azami destek tutarı: 400.000 TL

Uygun başvuru sahipleri: KOBİ tanımına uyan işletmeler, kooperatifler ve kar amacı güden birlikler

Son Başvuru Tarihi:

20 Şubat 2015 Cuma Saat 23.50 (KAYS üzerinden başvuru)

27 Şubat 2015 Cuma Saat 23.50 (Proje dosyası teslim)

Başvuru Rehberi ve Ekleri

Bilgilendirme Takvimi

Bilgilendirme Sunumu

Eğitim Takvimi

Başarılı Projeler Listesi Asil

Başarılı Projeler Listesi Yedek

Program Yönetimi Birimi